دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مرداد 1401 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیلی بر تاثیرات متقابل الگوهای پیکره بندی فضا و هسته های شهری در کلانشهر تهران

10.22034/jsc.2022.226121.1227

حسن آهار؛ احمد زنگانه؛ علی خاکساری؛ تاج الدین کرمی


مقاله مستخرج از پایان نامه

تحلیل پراکنده رویی شهرسیرجان ورشدآینده آن با استفاده از داده های سنجش از دور

10.22034/jsc.2021.294254.1507

حسین غضنفرپور؛ محسن پورخسروانی؛ سارا بشتام