دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-150 

علمی - پژوهشی مستقل

1. تحلیل فضایی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مورد مطالعه: منطقه یک شهر تهران)

صفحه 1-18

10.22034/jsc.2020.225370.1221

سید عباس رجائی؛ حسین منصوریان؛ مرضیه سلطانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

6. بررسی ظرفیت‌های توسعه درونی اراضی ناکارآمد و فرسوده مناطق 4 و 14 تهران

10.22034/jsc.2020.216258.1185

محبوبه السادات میرشفیعی؛ زینب کرکه آبادی؛ عباس ارغان