دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-139 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

6. بررسی ظرفیت‌های توسعه درونی اراضی ناکارآمد و فرسوده مطالعه موردی: مناطق 4 و 14 تهران

صفحه 87-104

10.22034/jsc.2020.216258.1185

محبوبه السادات میرشفیعی؛ زینب کرکه آبادی؛ عباس ارغان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1400، صفحه 1-150 پاییز 1400، صفحه 1-150 تابستان 1400، صفحه 1-145 بهار 1400، صفحه 1-139