دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-124 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. تبیین اثرات عوامل فرهنگی- اجتماعی بر دستیابی به الگوی شهر سالم مطالعه موردی: شهر بهبهان

صفحه 1-16

10.22034/jsc.2020.197267.1092

الهه کنارکوهی؛ مهری اذانی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری


5. ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های مدیریت دانش در شهرداری‌های شهر یزد

صفحه 67-85

10.22034/jsc.2020.225987.1224

محمد رضا رضایی؛ سمیه احمدی نژاد؛ محمدحسین سرایی؛ داود عندلیب اردکانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

6. بررسی شاخص‌های زیست پذیری در بافت‌های فرسوده و تاریخی محلات شهری مطالعه موردی: منطقه 12 کلانشهر تهران

صفحه 87-101

10.22034/jsc.2020.210506.1160

محمد چشمی؛ آمنه حق زاد؛ مهرداد رمضانی پور؛ لیلا ابراهیمی


8. ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر میزان شادی شهروندان در فضاهای عمومی شهر تبریز

صفحه 115-132

10.22034/jsc.2020.235573.1260

سئودا محمدی دلبند؛ آرش ثقفی اصل؛ داریوش ستارزاده؛ مهسا فرامرزی اصل


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 1-160 پاییز 1399، صفحه 1-124 تابستان 1399، صفحه 1-123 بهار 1399، صفحه 1-150