دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-150 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. ارزیابی و تحلیل ترجیحات معیارهای سرزندگی شهری در خیابان ولیعصر تهران

صفحه 1-18

10.22034/jsc.2020.225505.1223

فرخ طهماسبی؛ حسین نظم فر؛ ابوالفضل قنبری؛ حسن رضایی‌نیا


علمی - پژوهشی

2. تحلیل تاب‌آوری اجتماعی بر اساس شاخص‌های سرمایه اجتماعی در شهر تهران

صفحه 19-39

10.22034/jsc.2020.218514.1192

علی حسینی؛ هاجر یدالله نیا؛ منصوره محمدی؛ سعید شکاری


7. تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز در بافت کالبدی شهر پاکدشت

صفحه 107-122

10.22034/jsc.2020.187370.1019

محسن کلانتری؛ وحید عباسی فلاح؛ یعقوب ابدالی؛ مهدی احساسی خواه


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحه 1-160 پاییز 1399، صفحه 1-124 تابستان 1399، صفحه 1-123 بهار 1399، صفحه 1-150