دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-130 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. بررسی عوامل موثر بر امنیت زنان در بافت فرسوده محله طرشت

صفحه 1-17

10.22034/jsc.2019.190513.1044

پریسا بیکی؛ آزیتا رجبی؛ ژیلا سجادی


2. تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شهر شاد از نگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر یزد

صفحه 19-39

10.22034/jsc.2019.189162.1038

پریوش اورکی؛ محمد رضا رضایی؛ محمد مبارکی؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی


مقاله مستخرج از پایان نامه

4. ارزیابی زیست پذیری در بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهر قزوین

صفحه 59-78

10.22034/jsc.2019.195007.1072

مرضیه طالشی انبوهی؛ اسماعیل آقائی زاده؛ مریم جعفری مهرآبادی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

5. تحلیل سیاست های عرضه زمین مسکونی، تولید فضای رانتی و انسجام ساخت شهری (نمونه موردی: شهر زنجان)

صفحه 0-0

10.22034/jsc.2019.190701.1048

رحیم توسلیان؛ شهریور روستایی؛ رحیم حیدری چیانه؛ اکبر اصغری زمانی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز 1398، صفحه 1-130 تابستان 1398، صفحه 1-130 بهار 1398، صفحه 1-122