دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-130 

علمی - پژوهشی مستقل

1. ارزیابی و سنجش زیست‌پذیری شهری در کلان‌شهر اهواز

صفحه 1-17

10.22034/jsc.2019.197229.1090

محمد رحیم رهنما؛ محمد قنبری؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سید مصطفی حسینی


علمی - پژوهشی مستقل

4. سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش جهان اصفهان با تأکید بر امنیت پایدار شهری

صفحه 0-0

10.22034/jsc.2019.187838.1023

حسین غضنفرپور؛ مرضیه صداقت کیش؛ مجتبی سلیمانی دامنه؛ مرضیه افضلی ننیز


مقاله مستخرج از پایان نامه

5. تحلیل فضایی سرزندگی در فضاهای شهری مطالعه موردی پیاده‌راه 17 شهریور تهران

صفحه 0-0

10.22034/jsc.2019.93707

احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ مصطفی صفایی رینه


شماره‌های پیشین نشریه