دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-122 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

4. تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلان‌شهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمی

صفحه 45-62

10.22034/jsc.2019.188307.1027

طاها ربانی؛ ابوالفضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مجتبی رفیعیان


6. بررسی و تحلیل روند تحولات نظام شهری مطالعه موردی: استان کرمانشاه

صفحه 79-92

10.22034/jsc.2019.92275

بهرام کرمی خواه؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ اسماعیل علی اکبری


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن 1398، صفحه 1-130 آبان 1398، صفحه 1-130 مرداد 1398، صفحه 1-130 اردیبهشت 1398، صفحه 1-122