دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-128 

علمی - پژوهشی مستقل

6. ظرفیت سنجی فرم محلات بر اساس الگوی شهر فشرده مطالعه موردی: شهر بابلسر

صفحه 79-95

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی