بررسی مقایسه ای حس تعلق به مکان در محلات گلشن و قنات کوثر منطقه 4 شهرداری تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار معماری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

10.22034/jsc.2021.237546.1269

چکیده

حس تعلق شهروندان به مکان و محل زندگی خود یکی از ابعاد مهم در ارتقای کیفیت محیط های شهری است. وعامل مهمی در شکل گیری پایه های ارتباطی شهروندان در محیط شهری می شود. تحقیق حاضر در پی بررسی و شناخت حس تعلق به مکان در میان شهروندان محلات قنات کوثر و گلشن واقع در منطقه 4 شهرداری تهران و عوامل تاثیرگذار برآن که زمینه ساز طراحی برنامه ‌ها و سیاست‌ها در جهت تقویت حس تعلق به مکان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان بالای 18 سال محلات گلشن و قنات کوثر منطقه 4 کلان شهر تهران است. که جمعیت بر حسب سرشماری سال 1395 برابر 58819 نفر می-باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 382 نفر تعیین شد. نحوه نمونه‌گیری بصورت تصادفی ساده بوده است.
تحلیل نتایج نشان می‌دهد که ساکنین محله قنات کوثر نسبت به ساکنین محله گلشن احساس راحتی بیشتری در محله خود نسبت به سایر محلات احساس می‌کنند. همچنین پیشرفت و ارتقا محله برای ساکنین هردو محله اهمیت بالایی دارد. در محله گلشن، ساکنین این منطقه به زندگی در این محله افتخار نمیکنند و برایشان ارزش محسوب نمی‌شود در صورتی که ساکنین محله قنات کوثر به سکونت در این محله افتخار می‌کنند. ساکنین محله قنات کوثر تمایل بیشتری برای گذراندن زمان در محله خودشان دارند. همچنین مقایسه دو محله نشان می‌دهد که برای بخش زیادی از ساکنین محله قنات کوثر حضور در خیابان‌های این محله رضایت‌بخش است در حالی که این موضوع برای ساکنین محله گلشن کمتر صدق می‌کند.

کلیدواژه‌ها