دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

علمی - پژوهشی مستقل

1. تبیین اثرات حکمروایی مطلوب شهری بر تاب آوری اجتماعی شهروندان در برابر اپیدمی کووید-19 (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22034/jsc.2020.241003.1282

محمدتقی حیدری؛ زهرا رسول زاده؛ میلاد حسنعلی زاده؛ مرتضی نصرتی هشی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

2. تاثیر همه‌گیریCOVID-19 بر ویژگی‌های کالبدی- رفتاری فضاهای عمومی با تأکید بر تاب‌آوری شهر (نمونه موردی: شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22034/jsc.2020.245885.1303

الهام کاویانی؛ خسرو افضلیان؛ محمد خسرو صحاف


مقاله مستخرج از پایان نامه

3. ارزیابی شاخص‌های تأثیرگذار بر دلبستگی به محله‌های مسکونی معاصر (مورد پژوهی: شهرک دانشگاه شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.22034/jsc.2020.236051.1263

علی ریاحی دهکردی؛ مهدی منتظرالحجه؛ مجتبی شریف نژاد


مقاله مستخرج از رساله دکتری

4. بررسی ظرفیت‌های توسعه درونی اراضی ناکارآمد و فرسوده مناطق 4 و 14 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22034/jsc.2020.216258.1185

محبوبه السادات میرشفیعی؛ زینب کرکه آبادی؛ عباس ارغان