کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: "فقر شهری"
تحلیل شاخص‌های فقر شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی، مطالعه منطقه 14 شهراصفهان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1401

10.22034/jsc.2021.239143.1278

احمد خادم الحسینی؛ مهرداد محلوجی؛ حمید صابری؛ صفر قائد رحمتی