کلیدواژه‌ها = "حکمروایی خوب شهری"
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی موانع تحقق حکمروایی خوب شهری در شهرهای میانی (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399

10.22034/jsc.2021.251270.1326

محمدعلی طالبی؛ محمدتقی رهنمایی؛ ریباز قربانی نژاد