کلیدواژه‌ها = زیست پذیری شهری
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مؤلفه‌های آتی زیست پذیری شهری با رویکرد آینده‌پژوهی مطالعه موردی: شهر مهاباد

دوره 4، شماره 3، آبان 1400، صفحه 99-113

10.22034/jsc.2021.263604.1383

شادی امینی؛ حسن احمد زاده؛ حسن هوشیار؛ رضا ولیزاده


2. تبیین عوامل مؤثر بر میزان زیست پذیری شهری مطالعه موردی: شهر ایلام

دوره 4، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 107-124

10.22034/jsc.2020.197800.1100

روح الله رستمی؛ سید یعقوب موسوی؛ بهرام قدیمی؛ خلیل میرزایی