کلیدواژه‌ها = منطقه 12 شهر تهران
تحلیل عوامل کلیدی کاهش کیفیت زندگی در پیرامون مناطق تجاری مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران

دوره 3، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 17-30

10.22034/jsc.2020.234851.1255

زهرا اسدی پیمان؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدتقی رضویان؛ مرتضی قورچی