کلیدواژه‌ها = پهنه بندی
پهنه بندی و تحلیل فضایی فقر شهری (مورد مطالعه: شهر همدان)

دوره 5، شماره 3، آبان 1401

10.22034/jsc.2021.240978.1281

عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی؛ بهناز محمدیاری