نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های مدیریت دانش در شهرداری‌های شهر یزد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 67-85

10.22034/jsc.2020.225987.1224

محمد رضا رضایی؛ سمیه احمدی نژاد؛ محمدحسین سرایی؛ داود عندلیب اردکانی