نویسنده = حسین مجتبی زاده خانقاهی
سنجش شاخص‌های توسعه در پایداری نواحی شهری مطالعه موردی: شهر ایلام

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-15

10.22034/jsc.2021.263247.1380

فاطمه میرزابیگی؛ حسین مجتبی زاده خانقاهی؛ رحیم سرور