نویسنده = رضا ولیزاده
تدوین شاخص های مؤثر شهر هوشمند در توسعۀ میان‏افزای منطقۀ 8 تبریز

دوره 5، شماره 3، آبان 1401

10.22034/jsc.2022.202613.1133

آرزو شفاعتی؛ رضا ولی زاده؛ اکبر رحیمی؛ علی پناهی