نویسنده = رضا خیرالدین
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عوامل مؤثر بر سرزندگی فضای عمومی مطالعه موردی: چهارراه ولیعصر شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 105-123

10.22034/jsc.2020.234241.1252

مهدی سعیدی؛ رضا خیرالدین؛ مصطفی بهزادفر