نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه‌شناختی - کالبدی فضاهای عمومی شهری مطالعه موردی: کلانشهر تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 101-114

10.22034/jsc.2019.202647.1130

علی صمدی؛ سید یعقوب موسوی؛ ومصطفی ازکیا