نویسنده = ابوالفضل مشکینی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ظرفیت نهادی مدیریت محلی جهت حکمروایی خوب زمین شهری در ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 15-31

10.22034/jsc.2021.270240.1403

ابوالفضل مشکینی؛ سپیده پذیرا؛ صفر قائد رحمتی