نویسنده = ������������ �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت سنجی فرم محلات بر اساس الگوی شهر فشرده مطالعه موردی: شهر بابلسر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-95

10.22034/jsc.2018.88231

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی