نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عدالت محیط‌ زیست شهری مبتنی بر توزیع فضایی خدمات اکوسیستم گردشگری مطالعه موردی: کلانشهر تهران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 35-52

10.22034/jsc.2019.187461.1020

ساره قربانی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ حمید رضا جعفری