نویسنده = محمد رضا رضایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تحلیلی وضعیت مولفه های مدیریت دانش در شهرداری های شهر یزد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399

10.22034/jsc.2020.225987.1224

محمد رضا رضایی؛ سمیه احمدی نژاد؛ محمدحسین سرایی


2. تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شهر شاد از نگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-39

10.22034/jsc.2019.189162.1038

پریوش اورکی؛ محمد رضا رضایی؛ محمد مبارکی؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی