نویسنده = سید مسلم سیدالحسینی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر ویژگی‌های کالبدی- رفتاری فضاهای عمومی مطالعه موردی: شهر مشهد

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-15

10.22034/jsc.2020.245885.1303

الهام کاویانی؛ خسرو افضلیان؛ محمد خسرو صحاف؛ سید مسلم سیدالحسینی